Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht. U bent verplicht via het e-loket van de RVO te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft doorgevoerd. Wij controleren tijdens reguliere bezoeken of u deze maatregelen ook werkelijk doorvoert.

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar?

Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. Dit is de energiebesparingsplicht. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijsten heeft genomen. Deze lijsten zijn te vinden op Kenniscentrum Infomil. ODNV controleert tijdens reguliere controles of u deze maatregelen ook daadwerkelijk uitvoert. Het komt ook voor dat wij speciale controles hierop uitvoeren.

Lees meer over energiebesparende maatregelen

Informatieplicht

Sinds 1 juli 2019 bent u ook verplicht om via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Dit is de informatieplicht. Via het e-loket kiest u uw branche en geeft u aan wat u wel en niet heeft gedaan. Zo krijgt u snel inzicht in welke stappen u nog moet zetten. ODNV controleert of u daadwerkelijk heeft voldaan aan de informatieplicht.

Stappenplan informatieplicht

Heeft u nog niet voldaan aan de informatieplicht? Of twijfelt u of deze op uw bedrijf van toepassing is? Op de website van de RVO vindt u het Stappenplan Informatieplicht. Vul de vragen in en u weet of uw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen moet u weten wat uw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. U vindt deze informatie op de jaarrekening van uw energieleverancier.

Investeren en terugverdienen

De bedoeling van de informatieplicht is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Energiebesparingsonderzoek

Verbruikt uw bedrijf meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij uw bedrijf verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand van dit onderzoek stelt u een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Uitzonderingen informatieplicht

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Zij hoeven dus ook niet over hun energiemaatregelen te rapporteren. Dit zijn:

  • bedrijven of instellingen die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent);
  • glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssyteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer (Wm));
  • deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
  • type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) met een goedgekeurd energie-efficiencyplan (EEP).

Let op: voor bedrijven die audit-plichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de informatieplicht.

Veelgestelde vragen

De informatieplicht energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer (Wm), die sinds 1993 geldt. Daarin staat dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (meer dan 50.000 KWh en/of 25.000 m3 gasequivalent in één van de laatste vijf jaren) maatregelen moeten nemen om energie te besparen.

Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen door te geven, vanwege de zogenoemde informatieplicht. Dat doet u door in het e-loket van RVO een melding te doen. Hier geeft u alle relevante energiebesparende maatregelen door via een digitaal formulier.

Deze staan op de website van Infomil. Daar worden altijd de meest recente versies gepubliceerd.

Infomil heeft een tool ontwikkeld waarmee u voor uw eigen bedrijf of instelling kunt bepalen wat relevante energiebesparende maatregelen zijn. Deze vindt u hier. Vaak geeft dit zekerheid. Als het toch nog onduidelijk blijft, kunt u het beste de EML gebruiken die u het meest vindt passen bij de activiteiten van uw bedrijf.

Energiebesparende maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze maatregelen en de terugverdientijd zijn vastgesteld door de overheid, samen met de brancheorganisatie van de branche waar de EML over gaat. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte ontwikkeling van energieprijzen. Over de terugverdientijd valt dus niet te discussiëren.

Om het controlebezoek zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen zorgt u ervoor dat:
– de toezichthouder de juiste persoon binnen uw bedrijf spreekt. Bijvoorbeeld het hoofd van de technische dienst, de energiecoördinator of de verantwoordelijke voor het energieverbruik;
– de toezichthouder toegang heeft tot technische ruimtes van uw pand;
– documenten klaarliggen, zoals onderhoudsrapporten van installaties en de energie- en gasrekening(en);
– u vooraf aangeeft op de Erkende Maatregelenlijst welke maatregelen al aanwezig zijn en welke u nog wilt treffen.

Ja, dit kan via een natuurlijk moment. Dat wil zeggen dat deze maatregel genomen moet worden op het moment dat u de verbouwing of andere werkzaamheden start. Dit geldt niet voor maatregelen met een zelfstandig moment, want die verdienen zich altijd terug. Een maatregel met een natuurlijk moment, zoals het aanschaffen van energie-efficiëntere apparatuur, mag u treffen als de bestaande apparatuur aan vervanging toe is.

De opgewekte energie die de zonnepanelen leveren, worden niet van uw totale energieverbruik afgetrokken. Het gaat om het daadwerkelijke (bruto) energieverbruik. De meterstand is dus niet bepalend. Het totale energiegebruik van een bedrijf wordt berekend door de ingekochte energie en de zelf opgewekte energie op te tellen. Dat is ook logisch, want het gaat immers om de potentieel te besparen energie binnen uw inrichting. Meer informatie hierover vindt u op de website van Infomil.

Enkel een toezichthouder van de omgevingsdienst mag uw inrichting controleren en beoordelen. Wel kan een energiescan door een energiedviseur u helpen met het in kaart brengen van besparingskansen. Bijvoorbeeld door maatregelen die niet in de EML opgenomen zijn (bijvoorbeeld omdat de terugverdientijd meer dan vijf jaar is). Ook kan een energiescan u helpen bij het voldoen aan de informatieplicht, waarvoor u alle voor uw branche erkende maatregelen moet doorlopen. Daarbij is het wel belangrijk dat de energieadviseur bij het uitvoeren van de energiescan in ieder geval ook de EML voor uw branche gebruikt.

De drijver van de inrichting zal als eerste aangesproken worden door het bevoegd gezag. Bij verhuurde gebouwen of gebouwen met meer gebruikers, geldt in het algemeen dat de persoon die het in zijn macht heeft om de ‘overtreding’ te beëindigen, aan te merken is als drijver. Dit is niet altijd vooraf te zeggen. Het hangt vaak af van de inhoud van de huurcontracten. Meer informatie vindt u op de website van Infomil.

We kijken in zulke situaties altijd naar het gehele pand (en zullen dus met de verhuurder het controlebezoek plannen). Vervolgens bekijken wie welke maatregelen kan nemen. Bij verwarming of isolatie is dat vaak de verhuurder, maar bij verlichting vaak de huurder. Kort gezegd past de omgevingsdienst dan maatwerk toe, maar het pand als geheel blijft het uitgangspunt.

We hebben het over één inrichting als er sprake is van tot eenzelfde bedrijf- of instelling behorende installatie, die onderling een technische, organisatorische of functionele bindingen hebben. Meer informatie vindt u op de website van Infomil.

Praktisch betekent dat in het geval van één bedrijf met meerdere vestigingen dat iedere vestiging wordt gezien als één inrichting. Het gaat in dat geval ook niet om het totale energieverbruik, maar het energieverbruik per pand. Het kan dus zijn dat u meerdere inrichtingen drijft (en mogelijk dus ook meerdere energiecontroles krijgt). Voor de informatieplicht betekent het in ieder geval dat u per inrichting de Erkende Maatregelenlijst moet doorlopen.

Als het energieverbruik van uw woning gewoon onderdeel is van de energierekening van uw bedrijf, dan telt ook dat verbruik mee. Als het verbruik van de bedrijfswoning apart wordt gemeten, dan telt dat niet mee. Overigens is het in praktijk zelden zo dat het energieverbruik van de woning af te trekken is van het totaal van de inrichting. Dit omdat het onder de grens van de energiebesparingsplicht komt (50.000 KWh en/of 25.000 m3 aardgas): het verbruik van woningen is vaak te laag.

Het is begrijpelijk dat u bij verhuisplannen voor uw inrichting anders kijkt naar de terugverdientijd van de Erkende Maatregelen. Onze toezichthouders denken in zo’n situatie altijd met u mee. Daarbij geldt wel één belangrijke voorwaarde: u kunt uw verhuizing aantonen door een nieuw huur- of koopcontract te laten zien. Enkel uitgesproken voornemens zijn voor ons niet voldoende. Afhankelijk van het type inrichting en de eigendomssituatie kan het ook zijn dat wij besluiten de energiecontrole uit te voeren met de verhuurder van het pand. Zo voldoet het pand aan het wettelijk minimum zodra de nieuwe huurder het pand betrekt.

Gerelateerd

Energieverbruik en -besparing

Energie besparen begint altijd met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Uw jaarafrekening kan u dit inzicht geven. Er zijn veel...

Energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven stappen...