Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Hoe sneller, hoe beter. Dan is de mogelijke milieuschade snel duidelijk en kunnen we goede maatregelen treffen om de schade te beperken.

Onder ongewone voorvallen verstaan we alle voorvallen die van invloed kunnen zijn op het milieu. Voorbeelden van dit soort voorvallen zijn:

 • brand
 • bodemverontreiniging
 • lekkages
 • een explosie
 • een ongeval of storing in het productieproces
 • een storing in de voorzieningen.

Waarom moet u dit direct melden?

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven ongewone voorvallen direct te melden als er (dreigende) gevolgen zijn voor de omgeving van het bedrijf. Het doen van een melding is heel belangrijk, omdat we daarmee mogelijke effecten van het ongewone voorval op de omgeving snel in kaart kunnen brengen en tot een minimum kunnen beperken. Daarnaast krijgen we door de registratie van deze voorvallen inzicht in de beheersing van processen en de staat van de installaties binnen bedrijven. 

Hoe meldt u een ongewoon voorval?

Een vertegenwoordiger van het bedrijf doet de melding bij het provinciale meldloket S@men. Dit kan digitaal via S@men of telefonisch via telefoonnummer 026 – 359 99 99. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Geef hierbij de volgende gegevens op:

 • de aard van het voorval;
 • de oorzaken van het voorval;
 • de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 • alle andere gegevens die van belang zijn om de aard van het voorval en de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
 • de maatregelen die u neemt of overweegt om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
 • de maatregelen die u neemt of overweegt om te voorkomen dat een dergelijk voorval zich in de toekomst nogmaals voordoet.

U kunt met vragen ook altijd terecht bij de toezichthouder van ODNV die bij uw bedrijf betrokken is. 

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u...

Milieuklachten

Heeft u last van een vreemde geur in buurt? Of ervaart u geluidsoverlast van een bedrijf in de omgeving? Omgevingsdienst...