Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Brancheplannen

8 april 2019
Brancheplannen

Branchegericht toezicht Automotive en Dierhouderijen
“Door slimmer met informatie om te gaan bereiken we een groter effect met ons toezicht”

Iedere vorm van toezicht is gericht op een verbetering van het naleefgedrag. Om het effect van ons toezicht te vergroten, is ODNV gestart met branchegericht toezicht. Tot op heden was het gebruikelijk om alle bedrijven afhankelijk van zwaartecategorie en algemeen beoordeelde risico’s met een bepaalde frequentie te controleren. Maar het ene bedrijf is het andere niet en datzelfde geldt ook voor de ondernemers. Ook verschilt het naleefgedrag per branche. Een goed naleefgedrag heeft te maken met verschillende factoren zoals kennis van de regelgeving, de bereidheid om die na te leven, etc.

Om een goed naleefgedrag te bereiken is het daarom wenselijk om meer maatwerk toe te passen per branche, maar ook voor bepaalde groepen van bedrijven binnen die branches. Een belangrijk hulpmiddel daarbij zijn de brancheplannen. Deze plannen geven inzicht in het naleefgedrag binnen een branche en de factoren die daarbij een rol spelen. Met dit inzicht kan vervolgens maatwerk voor het toezicht uitgewerkt worden gericht op o.a. de belangrijkste risico’s of de meest voorkomende overtredingen. Hierbij staat een breed toezichtsinstrumentarium ter beschikking, zoals: voorlichting, communicatie, zelfinspecties met daaraan gekoppeld steekproeven en onaangekondigde bezoeken, maar ook de al bestaande aspect- en reguliere controles. In tegenstelling tot het huidige jaarlijkse controleprogramma kent een brancheplan een uitvoeringscyclus van 4 jaar waarin de verschillende stappen worden doorlopen die passen bij een Adequate Toezicht Cyclus:

  • Inventariseren en analyseren. Op basis van informatie uit het verleden wordt per branche gekeken naar o.a. het naleefgedrag, de meest voorkomende overtredingen, de reden van overtreden, het klachtenpatroon en de risico’s die de bedrijven binnen die branche opleveren voor hun omgeving.
  • Bepalen van het in te zetten toezichtsinstrument uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
  • Uitvoeren van de geplande toezichtsactiviteiten waarbij nieuwe informatie over het naleefgedrag en specifieke (branchegerelateerde) risico’s verzameld worden.
  • Analyseren van de verkregen informatie en evalueren van de toezichtsactiviteiten waarmee het plan wordt bijgesteld en na verloop van tijd een nieuw plan wordt opgesteld.

In 2018 zijn voor de branches Automotive en Dierhouderijen brancheplannen opgesteld. Het uitvoeringsprogramma voor deze branches beslaat de periode 2019-2022. ODNV schrijft de brancheplannen in samenwerking met de andere Gelderse omgevingsdiensten en met begeleiding van CMC Consultants die de methodiek ontwikkeld heeft. In 2019 worden plannen ontwikkeld voor de Voedingsmiddelenindustrie, Autodemontage, Horeca en Sport en Recreatie. De jaren daarna worden op dezelfde manier plannen ontwikkeld voor de overige branches. De laatste plannen moeten in 2021 gereed zijn zodat passend bij een uitvoeringscyclus van 4 jaar, jaarlijks een aantal plannen geëvalueerd en herschreven kunnen worden.

Om een gelijk speelveld te bevorderen vindt in de uitvoering regelmatig afstemming plaats tussen de branchetrekkers van de verschillende Gelderse diensten.