Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Informatieplicht energiebesparing

18 juli 2019
Informatieplicht energiebesparing

In dit artikel wordt kort geschetst wat de informatieplicht energiebe­sparing inhoudt en wat de rol van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) is. Voor meer informatie kunt u altijd per e-mail of telefonisch contact opnemen met ODNV. Onderaan dit artikel zijn de contactgegevens opgenomen en enkele linkjes naar relevante websites. Eén daarvan is die van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) waar de melding kan worden ingediend.

Achtergrond
De wet Milieubeheer (Wm) kent drie soorten bedrijven, te weten type A, B en C bedrijven (inrichtingen genoemd in de Wm). Kort samengevat zijn dat kleine, middel­grote en grote bedrijven. Type A en B bedrijven vallen onder de directe regels van het Activiteitenbesluit, type C inrichtingen hebben een eigen set regels in hun omgevingsvergunning.

Informatieplicht energiebesparing
De informatieplicht energiebesparing geldt voor type A en B bedrijven. Type C bedrijven zijn vrijgesteld van de informatieplicht. Op de website van de RVO.nl wordt men door een stappenschema geleid waaruit blijkt of de informatieplicht van toepas­sing is of niet. Er is namelijk nog een beperkt aantal uitzonderingen dat voor het overgrote deel van de bedrijven niet relevant is.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het Rijk heeft bepaald dat de informatieplicht centraal gecoördineerd moet worden. Dat wil zeggen dat de meldingen worden ingediend bij RVO.nl. Het Rijk is echter niet de instantie die toeziet op de naleving van de infor­matie­plicht. Dat is aan de gemeenten. ODNV houdt namens de gemeenten op de Noord-Veluwe toezicht op de naleving van milieu wet- en regel­geving, waaronder op de informatieplicht energiebesparing.

ODNV
Vanaf 2 juli 2019 kan ODNV namens de gemeenten de ingediende meldingen downloaden. De meeste aandacht zal vanzelfsprekend uitgaan naar bedrij­ven die op 1 juli 2019 nog geen melding hebben ingediend. Vervolgens richten wij onze aandacht op bedrijven die in de melding hebben aange­geven nog niet alle maatregelen getroffen te hebben, maar daarover met ons in gesprek willen gaan.

Het doel van de informatieplicht is dat bedrijven inzicht krijgen in hun energieverbruik en hun besparingspotentieel. Over de termijn en de manier waarop dat potentieel wordt ingevuld, willen we graag in gesprek gaan. Bedrijven die zich niet melden en/of de verplichte energiebe­spa­rende maatregelen niet treffen, worden daarover aangeschreven.

Indienen van een melding
Het indienen van een melding kan via de website van RVO.nl en is op zich niet heel ingewikkeld. Het vraagt wel de nodige (technische) kennis van het bedrijf en de bedrijfsprocessen.

E-herkenning
Het indienen van een melding kan alleen met een e-herkenning. Een be­drijf kan er echter voor kiezen om een intermediair in te schakelen zodat het niet zelf een e-herkenning hoeft aan te vragen.

Energieverbruik
Naast algemene gegevens als adres, KVK gegevens, contactpersoon e.d., moet allereerst het energieverbruik worden ingevoerd. De informatie­plicht geldt alleen wanneer men meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aard­gas op jaarbasis verbruikt. Wanneer men minder verbruikt wordt de melding afgebroken en aangegeven dat de informatieplicht niet van toe­pas­­sing is.

Erkende maatregelenlijsten (EML)
Na het invoeren van de algemene informatie moet men een lijst met erken­­de maatregelen (EML) kiezen die voor 19 branches is opgesteld. Daar­naast is er nog een 20ste EML voor bedrijven die buiten de 19 branches vallen. De maatregelen die in de lijst beschreven zijn, zijn energiebe­spa­ren­de maatregelen die binnen 5 jaar worden terugverdiend.

Per maatregel moet worden aangegeven of die wel of niet genomen is en zo ja, of de maatregel geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd. Op deze ma­nier kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat in een deel van een gebouw LED verlichting is toegepast en in een ander deel (nog) niet.

Wanneer alle vragen zijn beantwoord, kan het formulier worden ingediend. Zoals gezegd kan een bedrijf er ook voor kiezen om een adviseur in te schakelen als intermediair. Na het indienen van het formulier wordt een ontvangstbevestiging verstuurd door RVO.

Voor vragen over het indienen van de melding kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur contact worden opgenomen met RVO: telefoon: 088 – 042 42 42 of via het contactformulier

Voor vragen over de melding die meer op een specifiek bedrijf gericht zijn kan contact worden opgenomen met ODNV: 0341 – 474 300 of per e-mail: info@odnv.nl.

Relevante links
MKB Nederland en VNO-NCW

RVO.nl

Infomil