Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Jaarverslag 2017, de belangrijkste resultaten op een rij

24 april 2018
Jaarverslag 2017, de belangrijkste resultaten op een rij

In het jaarverslag 2017 presenteert ODNV haar resultaten op het gebied van toezicht, vergunningverlening, handhaving en milieuadvisering voor haar partners: de gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland. In dit artikel lees je een kort overzicht van de behaalde resultaten.

De resultaten op regionaal niveau:

  • ODNV heeft 897 milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd: 109% van het geplande aantal controles voor 2017. Hiervan is 77% uitgevoerd zoals gepland. De overige 23% is uitgevoerd naar aanleiding van tussentijdse verzoeken en initiatieven van de partners. Uit de controles blijkt dat 79% van de bedrijven de milieuvoorschriften naleeft.
  • In de praktijk bleek dat meer dan 60% van de milieuklachten betrekking had op geuroverlast en meer dan 27% op geluidsoverlast.
  • In 14 gevallen heeft ODNV handhavingsinstrumenten ingezet (vooraankondiging last onder dwangsom) om te komen tot naleving van milieuwetgeving. ODNV heeft 11 keer een definitieve last onder dwangsom op moeten leggen.
  • In totaal zijn er 612 milieuvergunningen en -meldingen afgehandeld. 78% van de meldingen zijn afgehandeld binnen de afgesproken en/of wettelijke termijn. Daarmee behaalt ODNV net niet haar norm van 80%.

Naast de reguliere werkzaamheden heeft ODNV projecten uitgevoerd die gericht zijn op het verbeteren van het naleefgedrag van bedrijven. In de samenwerking met de partners heeft ODNV gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de taakuitvoering. Dit heeft betrekking op coördinerend, tactisch/strategisch en bestuurlijk niveau, maar ook intern. Tenslotte is het jaarverslag 2017 uitgebreid met een aantal aanvullende kritische prestatie indicatoren waarover gerapporteerd wordt. Het gaat om een viertal indicatoren afkomstig uit de kernset KPI’s die is ontwikkeld in samenwerking met de andere Gelderse Omgevingsdiensten. Concreet gaat het om:

  • Tijdigheid van behandeling van klachten over bedrijven: 100% van de gevallen binnen 2 weken.
  • Actualiteit van vergunningen voor complexe en niet-complexe inrichtingen: 96% en 100% voor resp. de complexe en niet complexe bedrijven
  • Aantal besluiten welke niet vernietigd of herroepen zijn in een bezwaar of beroepszaak: in 6 van de 7 gevallen is het bevoegd gezag in het gelijk gesteld
  • Tijdigheid van advisering vanuit Pakket 3: 79% van de zaken zijn binnen de afgesproken termijn afgehandeld.

Het jaar 2018 zal in het teken staan van de doorontwikkeling opdrachtgestuurd werken ODNV en de voorbereiding op de Omgevingswet.