Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Naleefstrategie voor ODNV

7 januari 2016
Naleefstrategie voor ODNV

De Gelderse omgevingsdiensten hebben een voorzet voor een meer uniforme naleefstrategie in heel Gelderland opgeleverd. Inmiddels zijn besluitvormingsprocedures opgestart en in een aantal gevallen al afgerond, om deze strategie vast te stellen. Afgelopen najaar heeft ODNV de naleefstrategie in diverse ambtelijke overleggen besproken. Tijdens het Regionaal Bestuurlijk Handshavings Overleg (RBHO) is vastgesteld dat het document een goed instrument is om bij overtreding van wettelijke bepalingen de meest passende interventie te selecteren. Anderzijds laat de nota voldoende ruimte voor een lokale afweging waar dit wenselijk wordt geacht.

Passende interventie bij overtreding

De ‘Landelijk handhavingsstrategie’ vormt de kern van de  nota naleefstrategie en beschrijft de mogelijke instrumenten die ingezet kunnen worden bij constatering van een overtreding. De selectie van de meest passende vorm van interventie vindt hierbij plaats op basis van enerzijds de aard van de overtreding en de daaruit volgende (milieu) risico’s en anderzijds het (naleef)gedrag van de overtreder. Deze aanpak werd tijdens het Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg (RBHO) onderschreven door de aanwezige bestuurders.

Vaststelling door colleges

Het RBHO heeft aansluitend ingestemd met het ambtelijk advies om de naleefstrategie door de individuele colleges vast te laten stellen. De naleefstrategie wordt daarmee de ‘nieuwe’ naleefstrategie voor de aan ODNV overgedragen taken. Met deze uniformering – vooral die van de Landelijke Handhavingsstrategie – komen we tegemoet aan het beoogde gelijk speelveld voor burgers en bedrijven. Ook de gemeentelijke opdrachtgevers van andere omgevingsdiensten in Gelderland buigen zich over deze vernieuwende strategie.

Onverlet deze besluitvorming in het RBHO, blijft de primaire bevoegdheid tot vaststelling uiteindelijk aan de individuele colleges. Deze behouden de vrijheid hier desgewenst op onderdelen van af te wijken.