Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingswet; learning on the job

19 december 2016
Omgevingswet; learning on the job

Elke dag worden er volop cursussen en bijeenkomsten over de Omgevingswet aangeboden. Als je niet oppast, stroomt je mailbox vol met allerlei goed bedoelde opleidingen en trainingen. De Omgevingswet is hot. Weliswaar is de invoering van de nieuwe wet een jaar uitgesteld, maar hoe bereiden de omgevingsdiensten zich er op voor?

Op provinciaal niveau is er een taskforce opgericht om een impactanalyse op te stellen voor de Gelderse Omgevingsdiensten. De insteek en het ambitieniveau van de partners is mede maatgevend voor de uiteindelijke impact. Daarom wordt de impactanalyse zo dynamisch mogelijk opgezet. De door de Omgevingswet gestimuleerde digitalisering en cultuuromslag maken hier deel van uit.

Digitale informatie

Doordat partners hun digitale gegevens op verschillende manieren aanleveren bij de omgevingsdiensten, is de aanwezige milieu-informatie niet uniform en ook niet volledig. De Gelderse Omgevingsdiensten zijn daarom gestart met het project Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO). Met dit project wordt de kwaliteit en de uniformiteit van gegevens op een gelijkwaardig niveau gebracht. Uitgangspunt is dat iedere Gelderse Omgevingsdienst per bedrijf dezelfde gegevens registreert en centraal toegankelijk maakt. Dit wordt de kernregistratie genoemd. Hoewel I-GO is ingezet vanuit kwaliteitsverbetering, zetten de Gelderse Omgevingsdiensten hiermee tegelijk een belangrijke stap richting het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Met dit digitale systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet.

Cultuuromslag

De Omgevingswet stimuleert het werken en denken vanuit de gebruiker van de leefomgeving. Om vaker stil te staan bij de bedoeling van wetgeving en de doelen die passen bij het ambitieniveau van een gemeente. Dit gedachtegoed stimuleert om te redeneren vanuit “Ja, mits” in plaats van “Nee, tenzij”. Bij advisering richting bedrijven, gemeenten en bewoners wordt deze werkwijze al toegepast. Een dergelijke cultuuromslag krijgt niet van de een op de andere dag zijn beslag. Door hier echter nu al rekening mee te houden, sorteren de medewerkers van de Gelderse Omgevingsdiensten in hun dagelijks werk al mooi voor op de voorziene cultuuromslag binnen de Omgevingswet.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Priester via e.priester@odnv.nl.