Omgevingsdienst Noord-Veluwe

OVIJ succesvol in aanpak asbestszaak Orderbos

3 januari 2017
OVIJ succesvol in aanpak asbestszaak Orderbos

Bij onderhoudswerkzaamheden in het Orderbos is in augustus asbestverdacht materiaal aangetroffen. Aansluitend kwamen er ook meldingen binnen van asbest op de bospaden en rondom het scoutingterrein van scoutinggroep JJB. Verder werd nog een verdacht zandgat gemeld dat mogelijk als stortgat is gebruikt.

Onderzoeken

Om na te gaan of en in welke mate er daadwerkelijk sprake was van bodem- en/of asbestverontreiniging heeft OVIJ in opdracht van gemeente Apeldoorn verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Vanwege de hoge archeologische waarden in het Orderbos is er parallel ook archeologisch onderzoek uitgevoerd. Uit de bodem- en asbestonderzoeken is een (onverwacht) geval van ernstige bodemverontreiniging naar voren gekomen. Ook is op één van de bospaden een hoeveelheid asbest aangetroffen die boven de norm ligt. In het verdachte zandgat is geen stortmateriaal of afval aangetroffen.

Sanering

De aangetroffen ernstige verontreiniging wordt uiteraard gesaneerd. Het verontreinigde deel van het betreffende bospad zal ook gesaneerd worden door een toplaag van ca. dertig centimeter af te graven. Bij het scoutingcomplex zijn de aangetroffen hoeveelheden beneden de norm maar vanwege het intensieve gebruik door de scouts kiest de gemeente Apeldoorn, op advies van de GGD, er hier ook voor om de toplaag van het gehele terrein te verwijderen. De OVIJ heeft in deze casus nauw contact met de GGD en zij hebben aangegeven dat er op basis van de nu beschikbare gegevens geen onaanvaardbare risico’s bestaan voor de volksgezondheid.

Landelijke belangstelling

De aanpak van OVIJ in deze zaak kan als succesvol worden bestempeld. OVIJ heeft direct na melding het onderzoek gecoördineerd en haar expertise ingezet. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt nu, in overleg met andere terreinbeheerders, GGD en Inspectie voor Leefomgeving en Transport, gekeken in hoeverre de bevindingen representatief zijn voor bospaden in andere bosgebieden in Apeldoorn en ook in de rest van het land. Vanuit Den Haag wordt dit dossier met belangstelling gevolgd vanwege recent gestelde Kamervragen over deze zaak.