Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Project Tankstations krijgt vervolg om naleefgedrag te verhogen

19 december 2016
Project Tankstations krijgt vervolg om naleefgedrag te verhogen

Vanuit het landelijke project Tankstations heeft ODNV alle tankstations op de Noord-Veluwe gecontroleerd op de naleving van milieuvoorschriften. Uit de nulmeting blijkt dat 69 procent van de bedrijven voorschriften overtreedt op de thema’s bodem, lucht, veiligheid, water en registratie. Dit beeld komt overeen met de landelijke resultaten. Om het naleefgedrag te verhogen krijgt het project in 2017 een vervolg.

In 2015 sloot ODNV zich samen met vijftien andere omgevingsdiensten aan bij het landelijke project Tankstations. Bij de inspectie van tankstations maakt ODNV nu gebruik van uniforme checklists die zijn ontwikkeld door DCMR Milieudienst Rijnmond. DCMR heeft hier al vijftien jaar ervaring mee en de methode heeft zich bewezen. Door zich aan te sluiten bij het landelijke project Tankstations, hebben de omgevingsdiensten tegelijk een start gemaakt in de samenwerking op brancheniveau.

Resultaten

ODNV controleerde in 2015 en 2016 in totaal 61 tankstations. Slechts 19 bedrijven leefden de milieuvoorschriften volledig na. Bij 42 bedrijven (69 procent) constateerde de toezichthouders overtredingen (105 in totaal). Hierbij ging het om kleine (administratieve) overtredingen tot serieuze overtredingen die kunnen leiden tot incidenten met grote gevolgen voor de omgeving. Zo bleek bij diverse onbemande tankstations de thermische beveiliging – die ervoor moet zorgen dat bij brand de hele installatie wordt uitgeschakeld – niet gekeurd of zelfs niet aanwezig te zijn.

Bij één bedrijf was direct een vooraankondiging tot last onder dwangsom nodig. Tot het daadwerkelijk opleggen van een last onder dwangsom is het niet gekomen, omdat de overtreding op tijd is opgeheven. Eén bedrijf is op eigen initiatief gestopt naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen. De kosten van de investeringen om weer aan de milieuvoorschriften te voldoen, wogen voor dit bedrijf niet op tegen de baten.

Nieuwe controles en schifting

Om het naleefgedrag – en daarmee de veiligheid – in de branche te verhogen, krijgt het project een vervolg. Dit jaar is er al een begin gemaakt met de controle van de LPG/CNG-tankstations. Vanaf 2017 zullen ook de (on)bemande tankstations zonder LPG/CNG opnieuw gecontroleerd worden. Bedrijven die de milieuvoorschriften naleven komen in aanmerking voor verminderd toezicht. Wanneer bedrijven slecht naleefgedrag vertonen, zullen zij meer toezicht krijgen. Bij herhaald slecht naleefgedrag kan ODNV daarnaast een preventieve dwangsom opleggen en/of een bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) uitschrijven voor overtredingen die zijn opgenomen in de zogenaamde (milieu)feitenlijst.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@odnv.nl.