Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Samen voorbereiden op de Omgevingswet

12 november 2018
Samen voorbereiden op de Omgevingswet

Omgevingsdienst Noord-Veluwe werkt samen met de projectleiders Omgevingswet van gemeenten en ketenpartners, aan het inzichtelijk maken van onze rol en werkzaamheden voor de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2021. Deze wet gaat het integrale kader vormen voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

De Omgevingswet is de vertaling van de maatschappelijke ontwikkeling voor snellere procedures, meer inspraak en gelijkwaardigheid. Vanaf januari 2021 moeten we allemaal zijn voorbereid op de komst van de Omgevingswet en in de geest van deze nieuwe wet gaan werken. Participatie van alle betrokken partijen staat centraal bij de inrichting en in stand houding van onze fysieke leefomgeving. Een kernwoord in het proces rondom de Omgevingswet is vertrouwen.
Vertrouwen van zowel burgers en bedrijven als overheden in elkaar en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin we leven.

In dit ontwikkelproces is ODNV bezig met het opstellen van haar visie en positie in het totaalplaatje. Dit is mede ingegeven door vragen vanuit de projectleiders Omgevingswet van de acht partnergemeenten.

Op 2 oktober 2018 is er een bijeenkomst geweest samen met de projectleiders Omgevingswet van de partnergemeenten en VNOG en GGD. Tijdens deze bijeenkomst is ingegaan op de ontwikkelingen naar een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vanuit het Gelders Stelsel. Er is een presentatie gegeven over de mogelijkheden om vanuit de Gelderse omgevingsdiensten milieudata te leveren en inzichtelijk te maken. Het ontsluiten en inzichtelijk maken van alle beschikbare data op lokaal niveau is nu de uitdaging. De bedoeling is dat alle (lokale) regels die ingaan op de fysieke leefomgeving op locatieniveau digitaal inzichtelijk gemaakt worden voor burgers, bedrijven en overheden. Er zijn veel organisaties die data hebben op dit vlak en die nu verzameld moeten worden in één digitaal stelsel. Het gaat dan niet alleen om milieudata die ODNV verzamelt, maar ook om ruimtelijke ordenings- en bouwdata vanuit gemeente, gezondheidsdata vanuit GGD en veiligheidsdata vanuit de Veiligheidsregio’s. De verwachting is dat dit proces nog niet 100% afgerond is in 2021. Na 2021 wordt dit nog verder uitgewerkt.

Tijdens de bijeenkomst is verder gezamenlijk gewerkt aan onze visie ten aanzien van de Omgevingswet. De conceptvisie is in september 2018 ook besproken met de medewerkers van ODNV. Eind dit jaar verwachten we dat de visie van ODNV over de Omgevingswet gereed is, die uiteraard gedeeld wordt. De aankomende jaren geven we mede aan de hand van deze visie verder invulling aan onze rol en de gezamenlijke voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet.

Als u meer wilt weten, neem vooral contact op met de regiegroep Omgevingswet ODNV, via info@odnv.nl.