Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

11 november 2019
Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Sinds 8 juli 2019 is in heel Nederland het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ van kracht. Het tijdelijk handelingskader betreft een reactie op het stagnerende grondverzet bij projecten in de grond-, weg- en waterbouw.

Het tijdelijk handelingskader is gericht op het aantreffen in het milieu van de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). Deze stoffen behoren tot de stofgroep poly- en perfluoralkylstoffen (stofgroep PFAS), een stofgroep die uit ruim 6000 stoffen bestaat. PFAS worden al meer dan vijftig jaar gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals bijvoorbeeld verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn.

Definitief handelingskader
Het tijdelijk toetsingskader is van kracht tot het lopende onderzoek naar PFAS is afgerond en een definitief toetsingskader kan worden vastgesteld. Naar verwachting zal er in 2020 voldoende informatie zijn verzameld om een definitief handelingskader te kunnen vaststellen.

Ruimere norm
Uit voorzorg is in het tijdelijk handelingskader de norm van 0.1 µg/ kg d.s. gesteld voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem bij de bodemfunctieklasse landbouw en natuur. Deze norm blijkt in de praktijk weinig ruimte te geven om grond- en baggerverzet doorgang te geven. De staatssecretaris Van Veldhoven heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid verzocht om met spoed te onderzoeken of deze norm op basis van recente metingen verruimd kan worden. Staatssecretaris Van Veldhoven wil dat de ruimere norm uiterlijk 1 december 2019 van kracht wordt.

Meer informatie
Het tijdelijke handelingskader en bijbehorende kamerbrief is terug te vinden op de website van de rijksoverheid:
Tijdelijke handelingskader en bijbehorende kamerbrief

Gepubliceerde nieuwsbericht betreft het voornemen tot verruimen norm:
https://www.rijksoverheid.nl/

Veel gestelde vragen over PFAS en grondverzet zijn te vinden op de website van Bodem+:
https://www.bodemplus.nl/