Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Verbod asbestdaken

25 april 2018
Verbod asbestdaken

Op 1 januari 2024 treed het asbestdakenverbod naar verwachting in werking. Voor die tijd moeten alle asbestdaken zijn vervangen. Het verbod geldt nu voor alle gebouwen en objecten met asbesthoudende dakbedekking, die in contact staat met de buitenlucht, oftewel asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen. Het verbod richt zich dus niet op asbesthoudend dakbeschot, want dit is afgeschermd door dakpannen en ondervindt weinig slijtage van weersinvloeden. Het verbod geldt ook niet voor overige asbesthoudende materialen, zoals een losliggende bloembak; een vensterbank; een ontluchtings- of rioolbuis; vloerzeil etc.

De inventarisatie in de provincie Gelderland is afgerond en in onze regio op 10 april 2018 met de gemeenten besproken. Er wordt nog een controle uitgevoerd op de juistheid van de data in deze inventarisatie. En het is van groot belang, dat de data in de toekomst actueel wordt gehouden, wanneer een dak is verwijderd. Over de uitvoering van het asbestdakenverbod moeten nog afspraken worden gemaakt. Wanneer men asbesthoudende dakbedekking laat verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf komt men mogelijk in aanmerking voor een rijksbijdrage van € 4,50 per m². Deze regeling is voorlopig nog beschikbaar to eind 2019 en kan pas worden aangevraagd na het verwijderen van het asbest. Meer informatie hierover vindt u hier.

Asbest en sloopmelding
Vanaf 1993 is het verbod ingesteld om asbest toe te passen, te gebruiken enz. Er kan daarom van uit worden gaan, dat er na 1994 geen asbest meer is toegepast. Voordat aan een bouwwerk, dat is gebouwd vóór 1994, sloopwerkzaamheden verricht en niet met zekerheid kan vaststellen dat er geen asbest is toegepast, geldt de verplichting tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie. De asbestinventarisatie moet geschikt zijn voor de geplande sloopwerkzaamheden aan het bouwwerk.

Regelmatig komen particulieren bij de front-office met vragen over het verwijderen van asbest. Hierbij geven kort de mogelijkheden en beperkingen weer:

  • Wanneer bij de sloopwerkzaamheden eerst asbest moet worden verwijderd en/of er meer dan 10m3 sloopafval bij vrij komt, geldt de verplichting tot het doen van een sloopmelding. Deze sloopmelding kan, met gebruikmaking van E-herkenning of Digi-D, digitaal worden gedaan via het Omgevingsloket. Omgevingsdienst Noord-Veluwe beoordeeld alle sloopmeldingen en voert hier risicogestuurd toezicht op.
  • Een particulier mag eenmalig per kadastraal perceel, maximaal 35 m² hechtgebonden (de asbest vezels zijn sterk verankerd in het bindmiddel) asbesthoudende geschroefde (dak)beplating en/of losliggend asbesthoudend vloerzeil zelf verwijderen. Wanneer de sloopwerkzaamheden zich tot deze handeling beperkt, is men vrijgesteld van de asbestinventarisatie verplichting. Meer informatie over o.a. zelf veilig verwijderen van asbest vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jos Mulder via j.mulder@odnv.nl of Jan Krooneman via j.krooneman@odnv.nl

Bronvermelding foto: www.milieucentraal.nl