Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Viermaandsrapportage

18 juli 2019
Viermaandsrapportage

Iedere vier maanden rapporteert ODNV over de voortgang van haar jaarprogramma.
Onlangs is de rapportage over de maanden januari tot en met april opgeleverd. Gemiddeld genomen ligt de voortgang op schema. Meer in detail is de voortgang op de verschillende disciplines als volgt:

 

Toezicht en handhaving
De uitvoering van het handhavingsprogramma ligt met 52% voor op schema. Er is een start gemaakt met het uitvoeren van de brancheplannen voor Automotive en Dierhouderijen.

Het aantal sloopmeldingen ligt in lijn met dat van 2018 en blijft wat achter t.o.v. de prognose voor 2019 van 1400 meldingen. Het percentage controles op sloopwerkzaamheden ligt met 45% hoog.

Het aantal klachten ligt met 110 fors hoger dan de 77 klachten die in dezelfde periode vorig jaar zijn binnengekomen. Net als in 2018 heeft het merendeel van de klachten betrekking op geur- en/of geluidoverlast.

Bij handhaving blijkt dat het merendeel van de overtredingen ongedaan zijn gemaakt voordat een vooraankondiging last onder dwangsom is opgelegd.

Vergunningverlening
De aantallen vergunningprocedures is vergelijkbaar met het eerste triaal van 2018. Echter het aantal milieumeldingen is met 107 sterk gestegen. Ook neemt het aantal vragen m.b.t. advisering over vergunningen sterk toe.

De afhandeltijd van de meldingen Activiteitenbesluit is ten opzichte van 2018 toegenomen. De ingezette verbetering van het tijdig afhandelen zet daarmee door. Dit ondanks het grotere aantal milieumeldingen.

Advies
In de eerste vier maanden van 2019 is het gemiddelde aantal uren in lijn met de verwachting op basis van het jaartotaal. Er is echter wat variatie tussen de gemeenten. Een detailrapportage is aan iedere gemeente aangeleverd.