Bodem

Archeologie

De Noord-Veluwe heeft een rijke geschiedenis. In de bodem is deze geschiedenis dan ook nog terug te vinden. ODNV voert geen taken op het gebied van archeologie uit. Deze taken zijn ondergebracht bij Samenwerking Noord-Veluwe (SNV).

U kunt uw vragen over archeologie stellen aan de regioarcheoloog. Hij beoordeelt voor de regiogemeenten archeologische rapporten, adviseert bij ruimtelijke ordening en begeleidt en coördineert onderzoeksopdrachten. Verder geeft hij advies en ontwikkelt, waar nodig, archeologisch beleid voor deze gemeenten.

Wet Archeologische Monumentenzorg

De Wet archeologische monumentenzorg (Wamz) bepaalt dat gemeenten, in plaats van het Rijk, in de meeste gevallen het bevoegd gezag zijn met betrekking tot archeologie. Belangrijke uitgangspunten van de wet zijn dat het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in de bodem (in situ) bewaard blijft en de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening.

Omgevingsvergunning aanvragen

Bij een vergunningsaanvraag of bestemmingswijziging controleert de regioarcheoloog namens de gemeenten of er archeologische waarden in het geding zijn. Is het gebied waardevol, dan kan het bevoegd gezag een archeologisch onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken voorschrijven.