Luchtkwaliteit

Geur

Geurhinder kan leiden tot klachten. De belangrijkste bronnen van geurhinder zijn de intensieve veehouderij en de industrie. Hierop is verschillende wetgeving van toepassing.

ODNV voert geuronderzoek uit naar de uitstoot van geur, de verspreiding ervan en de geurbelasting op plekken waar mensen verblijven. Ook adviseert ODNV over het aspect geur bij omgevingsvergunningen milieu en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor bedrijven

Bedrijven met een relevante geuremissie moeten voldoen aan bepaalde geurnormen. Wanneer u uw bedrijf wilt uitbreiden of veranderen, mag u bepaalde normen niet overschrijden. Voor veehouderijen gelden de geurnormen uit de Wet geurhinder en veehouderij of het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor andere bedrijven gelden de bepalingen uit de Nederlandse emissierichtlijn lucht (Ner) of het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Tijdens de procedure die u moet doorlopen om toestemming van de gemeente te krijgen, kan onderzoek nodig zijn om geurhinder te voorkomen. Ook kan het zijn dat er geurklachten ontstaan vanuit uw bestaande bedrijfsvoering, zodat om die reden geuronderzoek nodig is. Uit geuronderzoek kunnen maatregelen voortvloeien om geurhinder te voorkomen of beperken.

Voor particulieren

Particulieren kunnen in aanraking komen met geurhinder als ze bouwplannen hebben in de omgeving van een bedrijf met een relevante geuremissie. Wanneer u een huis wilt bouwen, mag dat niet plaatsvinden binnen de geurcontour van een bedrijf. Het is uiteraard mogelijk dat u als particulier geurhinder ervaart van een bedrijf. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen vindt toetsing aan de geurnormen plaats bij besluitvorming over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.