Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

ODNV controleert of bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen aan de wettelijke milieuregels voldoen. Naast periodieke en themagerichte inspecties controleert de toezichthouder van ODNV aan de hand van ontvangen klachten en meldingen.

Bedrijfscontrole

Als ondernemer bent u verplicht om zich te houden aan milieuregels. De milieuregels voor uw bedrijf zijn vastgelegd in een vergunning of in algemene regels.

Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het naleven van milieuregels die horen bij hun bedrijfsactiviteiten. Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus kunnen u helpen bij het naleven van deze regels.

Overtredingen

Als de toezichthouder één of meer overtredingen heeft geconstateerd, hangen de vervolgstappen af van de zwaarte van de overtreding.

Sancties

Bij de ernst van de overtreding gaat het om (mogelijke) risico’s voor milieu, veiligheid en gezondheid. ODNV kan uw bedrijf sancties opleggen als wij een overtreding constateren.