Water

Water

Water, we kunnen niet zonder. Grondwater wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening en industrie, maar ook voor de akkerbouw en veeteelt (beregening, drinkwater voor vee). Het is van groot belang dat grond- en speelwater van goede kwaliteit is. Daarom is voor het onttrekken en lozen van grondwater in de meeste gevallen een vergunning nodig.

Grondwater onttrekken

Bij het aanleggen van een kelder of het vervangen van een riolering kan het nodig zijn dat de grondwaterstand verlaagd moet worden. Dit kan door het toepassen van zogenaamde bronnering. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen of een melding indienen.

Lozen van (grond)water

Wanneer u als bedrijf (grond)water wilt lozen, moet u dit melden bij uw gemeente via het Omgevingsloket Online. U meldt onder andere de hoeveelheid, locatie en startdatum van de lozing. Doet u een lozing vanuit een bedrijf die onder het Activiteitenbesluit valt, dan kunt u dit doen via www.aimonline.nl.