Water

Grondwater onttrekken

Bij het aanleggen van een kelder of het vervangen van een riolering kan het nodig zijn dat de grondwaterstand verlaagd moet worden. Dit kan door het toepassen van zogenaamde bronnering. Bij bronneringen wordt het grondwater weggepompt om werkzaamheden in de bodem onder de grondwaterstand te kunnen uitvoeren.

Gemeente, provincie of waterschap?

Als bronnering noodzakelijk is, moet u een vergunning aanvragen of een melding indienen.

Wilt u grondwater onttrekken bij industriële toepassingen (meer dan 150.000 m³ per jaar), openbare drinkwatervoorzieningen of bij open bodemenergiesystemen? Dan moet u hiervoor een vergunning bij de provincie aanvragen.

Het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding doet u digitaal bij uw gemeente via het Omgevingsloket Online. Bij het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer, of wanneer het bodemenergiesysteem ligt binnen een aangewezen interferentiegebied, moet een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) worden aangevraagd bij uw gemeente via het Omgevingsloket Online.

Voor overige wateronttrekkingen is het waterschap het bevoegde gezag. In de meeste gevallen volstaat het indienen van een melding minimaal twee weken voordat de onttrekking gaat plaatsvinden.