Privacyverklaring

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voert milieutaken uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. ODNV gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar publieke taak. ODNV houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe ODNV met uw persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens gebruikt ODNV?

Ten behoeve van uitvoering van de milieutaken kan ODNV gegevens opslaan van contactpersonen van bedrijven. Ook slaat ODNV de naam en contactgegevens op van personen die een zienswijze, een klacht of een handhavingsverzoek indienen, een vergunning aanvragen of een melding doen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Met wie delen wij uw gegevens?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de betrokken gemeente of een andere overheid, als dat nodig is voor het doel waarvoor ODNV de gegevens heeft gekregen. Bijvoorbeeld als u bij de gemeente een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat ODNV heeft genomen. ODNV ontvangt soms persoonsgegevens die u aan een andere organisatie heeft verstrekt. Bijvoorbeeld als u een melding of handhavingsverzoek heeft gedaan bij een andere overheid en ODNV verantwoordelijk is voor de afhandeling.

Rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die ODNV van u verwerkt, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Voor zover uw persoonsgegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitoefening van een wettelijke taak, kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Als u contactgegevens heeft verstrekt om bijvoorbeeld geïnformeerd te worden over de afhandeling van een melding, kunt u vragen deze contactgegevens te verwijderen.

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan de privacy coördinator, via het e-mailadres info@odnv.nl. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht als u vragen heeft over de manier waarop ODNV met uw gegevens omgaat.

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop ODNV met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.